Skarbiec III Filar

 wplaty w PLN

 Typ subfunduszu: stabilnego wzrostu

Data rozpoczęcia działalności: 21 lipiec 1999 r.

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 50 PLN

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz lokuje co najmniej połowę środków w instrumenty dłużne, w tym bony i obligacje skarbowe oraz papiery emitowane przez przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej. Pozostałą część portfela (10-50%) stanowią akcje firm notowanych na Warszawskiej  Giełdzie Papierów Wartościowych. Portfel akcyjny koncentruje się na najbardziej renomowanych spółkach o dużej kapitalizacji i płynności.

PROFIL INWESTORA
Celem inwestycyjnym Subfunduszu  jest stabilny i długoterminowy wzrost wartości aktywów. Subfundusz charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym.

 

  • Minimalna wpłata:
0 poczatkowa 50 PLN,
0 każda następna 50 PLN 
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 2,5 %
  • Opłata za zarządzanie 3% rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)