Skarbiec Depozytowy

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: instrumentów dłużnych

Data rozpoczęcia działalności:
27 grudzień 2002 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz lokuje zgromadzone środki głównie w dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu dłuższym niż rok. Polityka inwestycyjna Subfunduszu pozwala na bardziej agresywne podejście do zarządzania, niż w przypadku tradycyjnych funduszy papierów dłużnych oraz większą dywersyfikację portfela pod względem klas emitentów. Jednocześnie do 10% aktywów Subfunduszu może być inwestowane na rynku akcji.
 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz w długim horyzoncie powinien oferować atrakcyjne, na tle funduszy dłużnych, stopy zwrotu przy konieczności zaakceptowania wyższego ryzyka.  Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom oczekujacym w długim terminie dochodu powyżej inflacji, konkurencyjnego wobec inwestycji dokonywanych w fundusze rynku pieniężnego oraz subfundusze obligacji Skarbu Państwa.

 

  • Minimalna wpłata:
0 początkowa 100 PLN,
0 każda następna 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 1 %
  • Opłata za zarządzanie maks. 1,55 %rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)