Skarbiec Alokacji Globalnej

wpłaty w PLN, EUR

Typ subfunduszu: akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 26 listopada 2009 r.
Subfundusz Skarbiec Private Equity FIO w dniu 26 listopada 2009 r. zmienił nazwę na Subfundusz Skarbiec Alokacji Globalnej; zmianie uległa również polityka inwestycyjna Subfunduszu.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 10 PLN

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Polityka imwestycyjna Subfunduszu stwarza możliwość dynamicznego dopasowania portfela do aktualnej sytuacji rynkowej, poprzez odpowiedni dobór instrumentów wchodzących w skład portfela oraz większe zaangażowanie inwestycyjne w gospodarki o potencjale wyższego wzrostu, takie jak Brazylia, Rosja, Indie czy Chiny. Subfundusz może lokować od 0% do 100% wartości aktywów w akcje, instrumenty dłużne, fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze zagraniczne otwarte oraz wspólnego inwestowania.  

PROFIL INWESTORA

Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom zainteresowanym długoterminowym iwestowaniem na rynkach światowych, akceptującym wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego, nastawionym na długoterminową inwestycję.  
 
  • Minimalna wpłata:
0 początkowa  - 100 PLN/1.000 EUR,
0 każda następna 50 PLN /1.000 EUR
  • Maksymalna opłata manitulacyjna 5,5 %
  • Opłata za zarządzanie maks. 4% rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)