Skarbiec Aktywnej Alokacji

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: aktywnej alokacji

Data rozpoczęcia działalności: 2 październik 2008 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN 

Bank depozytariusz: BRE Bank S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz dąży do osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu poprzez alokację aktywów pomiędzy instrumentami dłużnymi i akcyjnymi. Udział poszczególnych lokat może wahać się od 0 do 100% wartości portfela inwestycyjnego. Dzięki temu subfundusz może uzyskiwać dodatnie stopy zwrotu nawet w okresie dekoniunktury na rynku akcji, poprzez lokowanie całości środków w instrumenty dłużne, bądź aktywne wykorzystywanie średnio i krótkoterminowych trendów wzrostowych na rynku akcji. Przy trendzie wzrostowym udział akcji w portfelu zbliża się do wartości maksymalnych. 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom oczekującym ponadprzeciętnego zysku z inwestycji (wyższego niż oferowany przez fundusze zrównoważone), akceptującym wysokie i zmienne ryzyko inwestycyjne, nastawionym na długoterminowe oszczędzanie. 

  • Minimalna wpłata:
0 początkowa 500 PLN, 
0 każda następna 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5%
  • Opłata za zarządzanie maks. 4%rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)