Skarbiec Akcji Nowej Europy

wpłaty w PLN

Typ subfunduszu: akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 3 styczeń 2008 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz koncentruje się na akcjach renomowanych spółek z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, bazując na długoterminowych perspektywach dynamicznego rozwoju gospodarek regionu. Szerokie spectrum inwestycyjne zapewnia korzystną z punktu widzenia ryzyka inwestycyjnego dywersyfikację portfela oraz pozwala na wykorzystanie różnorodnych strategii inwestycyjnych. Dopełnieniem portfela są instrumenty dłużne, bony i obligacje skarbowe, bądź papiery emitowane przez przedsiębiorstwa. 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom zainteresowanym osiągnięciem zysków dzięki inwestycjom wykorzystującym wysoki potencjał rynków Europy Środkowo-Wschodniej, akceptującym znaczne ryzyko związane z inwestycjami powierzonych środków na rynkach akcji Europy Środkowo-Wschodniej.

  • Minimalna wpłata:
0 początkowa 500 PLN,
0 każda następna 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5 %
  • Opłata za zarządzanie 4% rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)