Skarbiec Akcja

wpłaty w PLN

 

Typ subfunduszu: akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 9 październik 1997 r.

Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 100 PLN

Bank Depozytariusz: BRE Bank S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz inwestuje powierzone środki przede wszystkim w akcje renomowanych spółek notowanych na Warszwaskiej Giełdzie Papierów Wartościowych lub w papiery wartościowe o podobnym profilu ryzyka. W ograniczonym stopniu Subfundusz dokonuje lokat w dłużne papiery wartościowe. Subfundusz cechuje wysoka alokacja aktywów w akcje (min. 50%), przy czym dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego następuje m.in. poprzez zakup papierów wartościowych różnych emitentów.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz charakteryzuje się wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Subfundusz rekomendowany jest Inwestorom oczekującym wysokiego zysku z inwestycji, zamierzającym inwestować długoterminowo, akceptującym znaczne ryzyko inwestycyjne wyrażające się w potencjalnie dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.

  • Minimalna wpłata:

0  początkowa 100 PLN,

0  każda następna 50 PLN

  • Maksymalna opłata manipulacyjna 5,5 %
  • Opłata za zarządzanie maks. 4 % rocznie
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)