Skarbiec TFI S.A.

Historia

Skarbiec TFI S.A. powstało w 1997 roku.

Podstawa prawna

Skarbiec TFI S.A. jest licencjonowaną instytucją finansową, uprawnioną do zarządzania funduszami inwestycyjnymi – 17.07.1997 firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami.

Liczba zarządzanych funduszy/aktywa

Na koniec 2017 roku Skarbiec TFI S.A. zarządzało 16 mld zł aktywów zgromadzonych w 53 funduszach i subfunduszach.

Nagrody

W 2017 i 2018 roku Skarbiec TFI SA zostało wybranym drugim najlepszym TFI w Polsce według gazety Rzeczpospolita.

W 2018 roku Skarbiec TFI SA zostało wybranym najlepszym TFI roku, otrzymało statuetkę "Byka i Niedźwiedzia" przyznawaną przez Gazetę Parkiet.

W 2020 roku Skarbiec TFI otrzymało nagrodę od Agencji Informacyjnej ISBnews w kategorii „Najbardziej Wiarygodny Dostawca Usług i Rozwiązań dla Biznesu" podczas II Gali "Najbardziej Wiarygodny w Polskiej Gospodarce" oraz  wyróżnienie od Analiz Online w kategorii Najlepsze Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 2019 roku.

Oferta 

W ramach naszej oferty dystrybuowane są 4 fundusze zarządzane przez SKARBIEC TFI S.A., w tym SKARBIEC FIO z wydzielonymi 15 subfunduszami. Sprawdź szczegóły:

 

Fundusz/Subfundusz
Karta Funduszu/Subfunduszu

Prospekt

Kluczowe informacje dla inwestorów (KII)/Informacja dla klienta

Skarbiec FIO
  Skarbiec FIO
 • Skarbiec - Rynków Rozwiniętych (PLN, USD) - połaczony ze Skarbiec Top Brands

 • KII Skarbiec - Rynków Rozwiniętych (PLN, USD) - od 11 grudnia 2020 r. połączenie z Subf. Skarbiec - Top Brands

Skarbiec SFIO
   Skarbiec - TOP Funduszy Akcji SFIO
Prospekt informacyjny połączony dla Skarbiec

:

 • Top Funduszy Akcji SFIO

 • TOP Funduszy Stabilnych SFIO

   Skarbiec - TOP Funduszy Stabilnych SFIO 
Prospekt informacyjny połączony dla Skarbiec

:

Top Funduszy Akcji SFIO

TOP Funduszy Stabilnych SFIO

 
 
Skarbiec - Global Funds SFIO

Skarbiec - Global Funds SFIO (pop. JPMorgan Asset Management Funds Polska SFIO)

 

 

 

 

Informacja dla klientów alternatywnego funduszu inwestycyjnego Skarbiec - Global Funds SFIO  

 • Skarbiec - Global Select Equity (od 30 czerwca 2020 r. rozpoczęcie likwidacji subfunduszu)

 • KII Skarbiec - Global Select Equity (od 30 czerwca 2020 r. rozpoczęcie likwidacji subfunduszu)

 • Skarbiec - Global Bond Opportunities (od 30 czerwca 2020 r. rozpoczęcie likwidacji subfunduszu)

 • KII Skarbiec - Global Bond Opportunities (od 30 czerwca 2020 r. rozpoczęcie likwidacji subfunduszu)

 • Skarbiec - Global Income (od 30 czerwca 2020r. rozpoczęcie likwidacji subfunduszu)

 • KII Skarbiec - Global Income (od 30czerwca 2020r. rozpoczęcie likwidacji funduszu)

Tabele opłat

Więcej o Skarbiec TFI

SKARBIEC TFI S.A.

Adres: Al. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060640 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, NIP 521-26-05-383

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)