QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS Rosja

Typ subfunduszu: akcyjny

Początek działalności: 28 maj 2010 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje (lub ADR-y, GDR-y) spółek: z siedzibą w Federacji Rosyjskiej, notowanych na rynkach działających w Federacji Rosyjskiej lub prowadzących działalność operacyjną głównie w Federacji Rosyjskiej. Subfundusz powinien być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa), zwłaszcza w okresach utrzymujących się wysokich cen surowców lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora. Wyniki inwestycyjne subfunduszu nie powinny być wysoko skorelowane z koniunkturą na GPW w Warszawie, dzięki czemu Inwestorzy uzyskują możliwość lepszej dywersyfikacji portfela akcji. Subfundusz może inwestować również w akcje spółek notowanych na innych rynkach zagranicznych, w tym rynkach Nowej Europy.

 

Profil inwestora:

Subfundusz polecany jest inwestorom, którzy planują inwestowanie przez okres co najmniej 3 lat, oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje a także akceptują ryzyko związane z koncentracją aktywów Subfunduszu na rosyjskim rynku akcji.

 

  • Minimalna wpłata: 20 000 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 3,3%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna opłata za zarządzanie: 3,8% + 20% ponad benchmark (maks. 1%)
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)