QUERCUS Parasolowy SFIO - Subfundusz QUERCUS lev

Typ subfunduszu: akcyjny indeksowy

Początek działalności: 28 maj 2010 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w kontrakty terminowe na indeks WIG20. Część aktywów, która nie będzie wykorzystana do inwestowania w kontrakty terminowe, będzie inwestowana w instrumenty dłużne. W celu osiągnięcia dodatkowych przychodów do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Subfundusz powinien być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu indeksów giełdowych, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na rynek akcji większą niż 100%. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek akcji dużych polskich spółek w zakresie od -100% do +200% WIG20.

 

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe (przez okres co najmniej 3 lat), oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko związane z inwestycjami w Instrumenty Pochodne. Subfundusz przeznaczony jest również dla inwestorów, którzy planują zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych lub dokonujących krótko- lub średnioterminowych inwestycji o charakterze spekulacyjnym.

 

  • Minimalna wpłata: 200 000 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 3,8%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna opłata za zarządzanie: 3,8%
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)