Quercus Parasol SFIO - Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału 

Typ subfunduszu: subfundusz typu absolute return

Data rozpoczęcia działalności: 28 marca 2008 r. 

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne. Subfundusz może lokować środki w dłużne instrumenty finansowe, w tym m.in. emitowane przez: Skarb Państwa lub bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorstwa, w tym spółki notowane na GPW w Warszawie, inne państwa należące do UE lub OECD lub ich banki centralne.

Do 20% aktywów subfunduszu może być ulokowane w akcje, w tym w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie i na innych giełdach Nowej Europy. Inwestycje w akcje będą dokonywane wówczas, gdy będzie istniało wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ich cen w ujęciu nominalnym. Dzięki temu Inwestorzy uzyskają dodatkową możliwość partycypacji we wzroście cen akcji, której nie dają klasyczne fundusze gotówkowe.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz charakteryzuje się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Odpowiedni dla Inwestorów, którzy są ostrożni w zakresie podejmowanego ryzyka inwestycyjnego, a którzy chcieliby osiągać w średnim i długim horyzoncie stopy zwrotu wyższe niż w przypadku lokat bankowych, bonów skarbowych czy klasycznych funduszy gotówkowych, obawiają się krótkoterminowej korekty na rynku akcji i którzy chcieliby przeczekać oczekiwane wahania cen akcji.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 20 000 PLN kazda następna - dowolna kwota w PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 0 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Opłata za zarządzanie: 1 % + 10% ponad 0 % (max.0,5%) 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy .

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)