Quercus Parasol SFIO - Subfundusz Quercus Turcja

(Poprzednia nazwa Subfundusz Bałkany i Turcja)

Typ subfunduszu: subfundusz typu akcyjnego

Data rozpoczęcia działalności: 28 marca 2008 r. 

Bank Depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Celem subfunduszu jest dynamiczny wzrost wartości jednostki uczestnictwa w długoterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu ISE 100, opisującego zachowanie cen akcji notowanych na giełdzie tureckiej.

Subfundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w akcje spółek notowanych na Istanbul Stock Exchange w Turcji (ISE).

Rynek ten oferuje w długoterminowym horyzoncie duży potencjał wzrostu ze względu na dynamiczny rozwój gospodarczy Turcji co pozytywnie przekłada się na rozwój przedsiębiorstw notowanych na ISE.

Subfundusz może inwestować również w akcje spółek notowanych na innych rynkach zagranicznych, w tym rynkach Nowej Europy.

Udział akcji wynosi od 50% do 100% aktywów subfunduszu.

Subfundusz może być wykorzystywany do osiągania wysokich stóp zwrotu w okresach dobrej koniunktury rynkowej (hossa) na rynku tureckim  lub jako składnik zdywersyfikowanego portfela funduszy dopasowanego do profilu inwestycyjnego Inwestora. Wyniki inwestycyjne subfunduszu nie powinny być wysoko skorelowane z koniunkturą na GPW w Warszawie, dzięki czemu Inwestorzy uzyskują możliwość lepszej dywersyfikacji portfela akcji.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które oczekują wysokich zysków oraz akceptują wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 20 000 PLN, każda natępna – dowolna kwota w PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 3,3%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Opłata za zarządzanie: 3,3 % + 20% ponad benchmark (max.0,5%)
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)