QUERCUS TFI S.A.

Historia

QUERCUS TFI S.A. powstało w 2007 roku.

Podstawa prawna

QUERCUS TFI S.A. jest licencjonowaną instytucją finansową, uprawnioną do zarządzania funduszami inwestycyjnymi - 19.02.2008 firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami.

Liczba zarządzanych funduszy/aktywa

Na koniec 2019 roku QUERCUS TFI S.A. zarządzało 2,5 mld zł zgromadzonych aktywów..

Nagrody

 • marzec 2017 - QUERCUS TFI S.A. - otrzymaliśmy nagrodę „Rekiny Biznesu 2016 Spółka 25-lecia"
 • kwiecień 2017 - QUERCUS TFI S.A. - wyróżnienie jako „Transparentna Spółka Roku 2016 z indeksu sWIG80"
 • subfundusz QUERCUS Stabilny 15/09/2017 - pięć Gwiazdek od Analiz Online
 • subfundusz QUERCUS Selektywny 20/09/2017 - cztery Gwiazdki od Analiz Online
 • subfundusz QUERCUS Agresywny 11/10/2017 - pięć Gwiazdek od Analiz Online.

Oferta

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy zarządzanych przez QUERCUS TFI  - sprawdź szczegóły naszej oferty:

 

Karty Funduszy/Subfunduszy

Prospekty Informacyjne/Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII))/Informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwertycyjnego (AFI)

QUERCUS PARASOLOWY SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

Prospekt Informacyjny - QUERCUS PARASOLOWY SFIO 
Opłaty

Więcej o QUERCUS TFI

QUERCUS TFI S.A.

Adres: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Wysokość kapitału zakładowego: kapitał zakładowy: 7.104.724,60 zł - kapitał wpłacony

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS: 0000288126; NIP: 1080003520; REGON: 141085990;

 

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)