TFI PZU S.A.

Historia

TFI PZU SA powstało w 1999 roku.

Podstawa prawna

TFI PZU jest licencjonowaną instytucją finansową, uprawnioną do zarządzania funduszami inwestycyjnymi – 30.04.1999 roku firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami.

Liczba zarządzanych funduszy/aktywa

Na koniec 2017 roku TFI PZU zarządzało 19,8 mld zł aktywów zgromadzonych w 16 funduszach.

Nagrody

 • „Złoty portfel” Parkiet dla PZU Akcji Spółek Dywidendowych za najlepszy fundusz akcyjny
 • „Alfa” dla PZU Zrównoważony za najlepiej zarządzany fundusz w swojej klasie

Oferta

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU  - sprawdź szczegóły naszej oferty:

Nazwa Funduszu

Nazwa Subfunduszu

PZU FIO Parasolowy

Prospekt Informacyjny  

Tabela opłat

* Promocyjna Tabela opłat (obowiązuje w funduszach dłużnych do 31.08.2019r.)

 

PZU Oszczędnościowy (dawniej PZU Gotówkowy)

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów I

Karta Funduszu

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Kluczowe Infomacje dla Inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów I

Karta Funduszu

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów I

Karta Funduszu

PZU Zrównoważony

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów I

Karta Funduszu

PZU Akcji KRAKOWIAK 

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów I

Karta Funduszu

PZU Aktywny Akcji Globalnych (dawnej PZU Akcji NOWA EUROPA)

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów I

Karta Funduszu

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów I

Karta Funduszu

PZU Medyczny (dawniej PZU Energia Medycyna Ekologia)

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Karta Funduszu

PZU SEJF+

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Karta Funduszu  

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów I

Karta Funduszu

PZU Innowacyjnych Technologii (dawniej PZU Telekomunikacja Media Technologia) 

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów I

Karta Funduszu

PZU Dłużny Aktywny

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów I

Karta Funduszu

PZU FIO Ochrony Majątku

Prospekt Informacyjny

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Karta funduszu

Tabela Opłat  

PZU FIO Globalnych Inwestycji 

Prospekt Informacyjny

Informacja dla Klienta - Ujawnienie informacji na podstawie art. 222 b Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Tabela opłat

* Promocyjna Tabela opłat (obowiązuje w funduszach dłużnych do 31.08.2019r.)

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 

Kluczowe Informacje dla inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów EUR

Karta Funduszu

PZU Akcji Rynków Wschodzących 

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów EUR

Karta Funduszu

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów EUR

Karta Funduszu

 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 

Kluczowe Informacje dla Inwestorów A

Kluczowe Informacje dla Inwestorów EUR

Karta Funduszu

WIĘCEJ O TFI PZU  

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Adres: ul. Al. Jana Pawła II 24 (PZU Tower, 8 piętro), 00-133 Warszawa

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027, infolinia: 801 102 104

 

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)