TFI PZU S.A.

Historia

TFI PZU SA powstało w 1999 roku.

Podstawa prawna

TFI PZU jest licencjonowaną instytucją finansową, uprawnioną do zarządzania funduszami inwestycyjnymi – 30.04.1999 roku firma otrzymała zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności, w tym na tworzenie i zarządzaniem funduszami.

Liczba zarządzanych funduszy/aktywa

Na koniec września 2019 roku TFI PZU zarządzało 20,3 mld zł aktywów zgromadzonych w funduszach.

Nagrody

 • „Złoty portfel” Parkiet dla PZU Akcji Spółek Dywidendowych za najlepszy fundusz akcyjny
 • „Alfa” dla PZU Zrównoważony za najlepiej zarządzany fundusz w swojej klasie

Oferta

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU - sprawdź szczegóły naszej oferty:

Nazwa Funduszu

Nazwa Subfunduszu

PZU FIO Parasolowy

 

 

PZU Obligacji Krótkoterminowych
(dawniej PZU Oszczędnościowy, PZU Gotówkowy)

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

PZU Zrównoważony

PZU Akcji KRAKOWIAK 

PZU Aktywny Akcji Globalnych
(dawnej PZU Akcji NOWA EUROPA)

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek

PZU Medyczny (dawniej PZU Energia Medycyna Ekologia)

PZU SEJF+

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych

PZU Dłużny Aktywny

PZU Akcji Rynków Wschodzących 

PZU Akcji Spółek Dywidendowych

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 

 PZU Dłużny Rynków Wschodzących 

PZU FIO Ochrony Majątku

WIĘCEJ O TFI PZU 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Adres: Al. Jana Pawła II 24 (PZU Tower, 8 piętro), 00-133 Warszawa

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, KRS 19102, NIP 527-22-28-027, infolinia: 801 102 102

 

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)