Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO (w PLN oraz EUR)

Typ funduszu: fundusz zagranicznych papierów dłużnych

Data rozpoczęcia działalności: 6 czerwca 2003 r. 

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zezwala na lokowanie nie mniej niż 2/3 aktywów w dłużne papiery wartościowe denominowane w euro lub emitowane przez rządy krajów europejskich lub przedsiębiorstwa, których siedziba znajduje się w Europie lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Europie.

Całkowita wartość lokat w inne instrumenty finansowe niż określone powyżej nie może przekroczyć 33% Aktywów Funduszu.

Ze względu na pośrednie inwestowanie w europejskie obligacje korporacyjne, umożliwia osiągnięcie wyższego zysku z inwestycji (obligacje korporacyjne są zwykle wyżej oprocentowane niż skarbowe). Daje możliwość oszczędzania w euro.

 

PROFIL INWESTORA

Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO polecany jest osobom które, są zainteresowane oszczędzaniem
w euro, poszukują produktu o wyższym potencjale wzrostu niż potencjał typowych funduszy obligacyjnych i jednocześnie akceptujących nieco większe ryzyko tego typu inwestycji, mogą zainwestować kapitał w horyzoncie średnio- i długoterminowym.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN lub 300 EUR, każda następna min. 500 PLN lub 150 EUR
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 2,5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0 %
  • Maksymalna wysokosść wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: A-2 %, I-2 %,
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)