Program Indywidualne Konta Emerytalne PEKAO TFI (PROGRAM IKE)

Charakterystyka 

Program Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI (Program IKE), to wyspecjalizowany program inwestycyjny przygotowany dla osób zainteresowanych oszczędzaniem dodatkowych środków na przyszłą emeryturę na warunkach określonych w Ustawie IKE* oraz warunkach uczestnictwa w Programie IKE. Jedną z jego zalet jest zwolnienie z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. Program IKE uzupełnia ofertę BM w obszarze rozwiązań emerytalnych (III filar).

Uczestnikiem Programu IKE może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat.

Jednostki uczestnictwa Funduszu nabyte w ramach Programu IKE są gromadzone przez Fundusz na odrębnym Indywidualnym Koncie Emerytalnym (Konto IKE) prowadzonym dla Uczestnika Programu IKE.

W ramach Programu IKE Uczestnik może w jednym czasie posiadać trzy Konta IKE w różnych, wybranych przez siebie Funduszach/Subfunduszach, przy czym w jednym Funduszu/Subfunduszu maksymalnie jedno Konto IKE.

Z uwagi na to, że Program IKE jest oparty na lokowaniu środków w fundusze inwestycyjne, inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym. Uczestnik powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty.

Lista Funduszy/Subfunduszy oferowanych w ramach Programu IKE:  

Pekao Walutowy FIO z wydzielonymi subfunduszami:
 • Pekao Obligacji Europejskich Plus
 • Pekao Obligacji Dolarowych Plus
 • Pekao Akcji Amerykańskich
 • Pekao Akcji Europejskich
 • Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego 
Pekao Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami:
 • Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego,
 • Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku,
 • Pekao Akcji Rynków Wschodzących,
 • Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych,
 • Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu,
 • Pekao Obligacji Strategicznych,
 • Pekao Surowców i Energii,
 • Pekao Spokojna Inwestycja,
 • Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu,
 • Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego,
 • Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego,
 • Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu.

Pekao FIO z wydzielonymi subfunduszami:

 • Pekao Konserwatywny Plus
 • Pekao Obligacji Plus,
 • Pekao Stabilnego Wzrostu,
 • Pekao Zrównoważony,
 • Pekao Akcji Polskich,
 • Pekao Akcji - Aktywna Selekcja,
 • Pekao Dynamicznych Spółek,
 • Pekao Stabilnego Inwestowania,
 • Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2.

Pekao Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

 • Pekao Strategii Globalnej,
 • Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny,
 • Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny.

 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO.

Uczestnik Programu IKE może dokonywać wpłat z dowolną częstotliwością, przy czym łączna wysokość wpłat na wszystkie Konta IKE otwarte w ramach Programu IKE w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć limitu określonego w Ustawie IKE. 

Limit wpłat na Indywidualne Konto Emerytalne w 2019 r. wynosi 14.295 PLN.    

Uczestnik ma prawo zmienić instytucję finansową, która prowadzi jego Konto IKE, dokonując wypłaty transferowej dotychczas zgromadzonych środków.

Wypłata środków z zachowaniem ulgi podatkowej może nastąpić po osiągnięciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu innych warunków umożliwiających wypłatę przewidzianych w Ustawie IKE.

 

Zalety Programu IKE

Najtańsza forma oszczędzania - minimalna wysokość pierwszej wpłaty jest jednakowa dla wszystkich Funduszy/Subfunduszy prowadzących Konta IKE i wynosi 500 zł. Każda kolejna wpłata wynosi nie mniej niż 100 zł. Uczestnicy Programu oszczędzający dłużej niż 3 lata i spełniający warunki minimalnych wpłat na Konta IKE mogą liczyć na zniżki w opłatach manipulacyjnych.

Ulga podatkowa - każdemu Uczestnikowi oszczędzającemu na Kontach IKE w ramach Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI, dokonującemu wypłaty na warunkach określonych w Ustawie IKE, przysługuje zwolnienie z 19% podatku od zysków kapitałowych, z tytułu uczestnictwa w Programie IKE.

Ochrona prawna - Program IKE spełnia wymogi Ustawy IKE. Nad prawidłowością działania Funduszy czuwa Komisja Nadzoru Finansowego.

Swoboda dokonywania wpłat - Klienci Programu IKE nie mają obowiązku systematycznego dokonywania wpłat. Warto jednak pamiętać, że niewykorzystany limit wpłat nie przenosi się na kolejny rok. Wielkość zysku w dużej mierze zależy od wielkości zgromadzonego kapitału i czasu oszczędzania, dlatego warto dokonywać wpłat równych ustalonemu limitowi odpowiadającemu trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w danym roku.

Możliwość wycofania pieniędzy - z wycofaniem zgromadzonych środków (wraz z wypracowanym zyskiem) klient nie musi czekać do 60. roku życia. W każdej chwili może dokonać częściowego zwrotu lub zwrotu obejmującego całość środków, na zasadach określonych w Ustawie IKE oraz warunkach uczestnictwa w Programie IKE. Jednakże, zwracane środki podlegają pomniejszeniu o należny podatek, a przypadku zwrotu wszystkich środków również o kwotę stanowiącą równowartość 30 proc. składki podstawowej, jeżeli miała miejsce wypłata transferowa z pracowniczego programu emerytalnego do IKE. Jeśli wycofanie zgromadzonych środków następuje przed upływem 12 miesięcy, pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł.

Opłacalne dla każdego - Uczestnikiem Programu IKE warto zostać bez względu na wiek i cel oszczędzania. To uprzywilejowana forma oszczędzania, która stwarza zarówno osobom młodym jak i starszym szansę na skorzystanie z ulgi podatkowej i niższych opłat przy nabywaniu jednostek uczestnictwa i z tego powodu warto z niej skorzystać. Na największe korzyści z uczestnictwa w Programie IKE mogą liczyć osoby młode, ponieważ zwykle zyski są tym większe, im dłuższy jest czas oszczędzania.

* Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz.U. z 2004r., nr 116, poz. 1205 z późniejszymi zmianami).

 

Pekao TFI S.A. oferuje prowadzenie Indywidualnych Kont Emerytalnych w ramach Programu Indywidualne Konta Emerytalne Pekao TFI. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Programie IKE określają Warunki uczestnictwa w tym Programie dostępne u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie http://www.pekaotfi.pl/.

Historyczne wyniki inwestycyjne funduszy inwestycyjnych nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Prospekty informacyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI S.A. zawierające szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem, jak również: tabele opłat, sprawozdania finansowe funduszy, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępne są u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie http://www.pekaotfi.pl/.

Żaden fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych Pekao wiąże się z opłatami manipulacyjnymi oraz opłatami za zarządzanie, których wysokość jest podana w prospektach informacyjnych i tabelach opłat. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez ten fundusz, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych.

UWAGA! Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu, kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz z informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego. Szczegółowe zasady uczestnictwa w programach wymienionych w niniejszym materiale określają warunki uczestnictwa w tych programach dostępne u prowadzących dystrybucję.

Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym oraz reklamowym. Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego (t.j. z dnia 9 lutego 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 459) jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 15 września 2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 1768), a także nie jest formą świadczenia pomocy prawnej.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)