Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO (w PLN oraz USD)

Typ funduszu: fundusz zrównoważony

Data rozpoczęcia działalności: 25 lipca 2005 r.

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO swoje aktywa inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które mogą inwestować większość swoich aktywów w akcje i obligacje amerykańskich przedsiębiorstw.

Do 100% aktywów może być inwestowane w wyżej wymienione tytuły uczestnictwa jeżeli te fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania lokują swoje aktywa głównie w:

  • instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) lub dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego oraz

  • w instrumenty emitowane przez podmioty mające siedzibę w USA lub Ameryce Północnej, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące tam większość swoich przychodów, lub denominowane w dolarach amerykańskich.

Udział innych lokat nie może być większy niż 25% aktywów funduszu.

W portfelu Funduszu mogą znaleźć się również papiery dłużne (głównie obligacje) oraz instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe).

Ze względu na pośrednie inwestowanie w starannie wyselekcjonowane akcje amerykańskie, umożliwia osiągnięcie wyższego zysku z inwestycji w dłuższym terminie.  Skład portfela Funduszu jest dynamicznie dostosowywany do sytuacji rynkowej, tak aby uzyskać maksymalnie wysoki zysk przy ograniczonym ryzyku.

PROFIL INWESTORA

Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO polecany jest osobom, które: poszukują średnio- lub długoterminowych inwestycji opartych na amerykańskim rynku kapitałowym, z możliwością inwestowania w dolarach amerykańskich oraz w złotówkach, są zainteresowane funduszem o wysokim potencjale wzrostu, który stwarza możliwość osiągnięcia atrakcyjnego zysku, akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne wynikające z charakteru lokat funduszu. 

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN lub 300 USD, każda następna 500 PLN lub 150 USD
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 4,5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: A - 2,5 %, I - 2,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)