Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO (w PLN)

Typ subfunduszu: zmiennej alokacji

Data rozpoczęcia działalności: 8 września 2009 r.

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA 

Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO stosuje strategię zabezpieczania portfela polegającą na odpowiednich zmianach udziałów instrumentów finansowych o charakterze udziałowym (np. akcje) oraz instrumentów finansowych o charakterze dłużnym (np. obligacje) w portfelu Funduszu w zależności od ich aktualnej wartości rynkowej, dąży do ochrony wartości jednostki uczestnictwa na ostatni dzień wyceny okresu rozliczeniowego przed jej spadkiem poniżej zakładanego poziomu minimalnego.

W przypadku zniżki cen akcji ekspozycja portfela Funduszu na instrumenty finansowe o charakterze udziałowym może być zredukowana nawet do 0 proc. na korzyść ekspozycji na instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. W portfelu Funduszu instrumenty finansowe o charakterze udziałowym będą mogły stanowić nie więcej niż 50 proc. aktywów Funduszu, udział instrumentów finansowych o charakterze dłużnym może wynieść do 100 proc. aktywów Funduszu.

Fundusz przyjął, że pierwszy okres rozliczeniowy trwa 5 tygodni, licząc od pierwszego dnia wyceny. Drugi i kolejne okresy rozliczeniowe trwają 3,5 roku (42 miesiące), licząc od ostatniego dnia wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Bieżący 3,5-letni okres rozliczeniowy rozpoczął się 13 października 2009 roku i będzie trwał do 13 kwietnia 2013 roku. W pierwszym dniu jego wyceny wartość jednostki uczestnictwa Funduszu wyniosła 10,03 zł (NAV na 13.10.2009 r.). Oznacza to, że Fundusz będzie dążył do stuprocentowej ochrony wartości inwestycji przed spadkiem poniżej tego poziomu na dzień 13 kwietnia 2013 roku oraz do wypracowania dodatkowych zysków.

 

PROFIL INWESTORA

Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO został przygotowany dla klientów zainteresowanych inwestowaniem środków finansowych na polskim rynku akcji w horyzoncie średnio- i długoterminowym. Fundusz umożliwia partycypowanie w zyskach z tego rynku, przy jednoczesnym dążeniu do zachowania wartości jednostki uczestnictwa na koniec okresu rozliczeniowego na założonym poziomie minimalnym.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 500 PLN
  • Maksymalna  prowizja przy zakupie: 2 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie: 2,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)