Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO

Typ funduszu  

zmiennej alokacji


Bank depozytariusz

Bank Pekao S.A

Polityka inwestycyjna funduszu

Fundusz stosuje strategie zabezpieczenia portfela inwestycyjnego, która polega na odpowiednich zmianach udziałów instrumentów udziałowych (poprzez akcje i kontrakty na WIG20) oraz instrumentów dłużnych (obligacje) w portfelu w zależności od ich aktualnej wartosci rynkowej w celu ochrony wartości aktywów przed spadkiem poniżej zakładanego poziomu na koniec ustalonego okresu.

Gdy wartośc rynkowa aktywów funduszu ulokowanych w ramach Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO cześci akcyjnej rośnie, fundusz redukuje ekspozycje na instrumenty finansowe o charakterze dłużnym i zwieksza ekspozycje na instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. W trakcie zniżki cen akcji ekspozycja portfela Funduszu na instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (akcyjnym) jest redukowana (nawet do 0%) na korzyśc instrumentów finansowych o charakterze dłużnym.

W Funduszu występują okresy rozliczeniowe.

  • W trakcie pierwszego Okresu Rozliczeniowego (trwającego 5 tygodni) celem Funduszu jest zgromadzenie aktywów w krótkim okresie (tzw. quasi subskrypcja), kiedy to zapewniona jest ochrona nominalnej wartości jednostki uczestnictwa poprzez realizowanie przez fundusz polityki funduszu rynku pieniężnego.
  • W trakcie drugiego i kolejnych Okresów Rozliczeniowych (każdy 3,5 roku) cześć portfela o charakterze dłużnym daży do ochrony wartości aktywów przed spadkiem poniżej 100% zainwestowanego kapitału natomiast cześć o charakterze udziałowym (do 50% aktywów Funduszu) ma zapewnic wypracowanie zysku tak, aby cena jednostki uczestnictwa była jak najbardziej korzystna na koniec okresu rozliczeniowego.

Profil inwestora

Subfundusz polecany jest osobom, które:

  • cenią sobie bezpieczeństwo inwestycji, ale chciałyby jednocześnie czerpać potencjalne zyski ze wzrostu wartości najlepszych polskich spółek;
  • mogą zainwestować środki w średnim terminie (okres rozliczeniowy to 3,5 roku)*;
  • są zainteresowane produktami potencjalnie bardziej zyskownymi niż obligacje, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka;
  • chcą mieć bieżący dostęp do ulokowanych środków.

*Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

 

Minimalna wpłata : początkowa 1000 PLN, każda następna min. 500 PLN

Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5,5%

Maksymaln opłata manipulacyjna faktycznie pobierana przy nabyciu: 2,5%

Maksymalna statutowa prowizja przy umorzeniu: 0,5 % (opłata nie jest faktycznie pobierana)

Maksymalna statutowa wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 2,50 %,

Wycena jednostki uczestnictwa: w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)