Pioneer Strategie Funduszowe SFIO   

Subfundusz Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego (w PLN)

Typ subfunduszu: fundusz stabilnego inwestowania

Data rozpoczęcia działalności: 10 października 2006 r.

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Subfundusz dąży do stuprocentowej ochrony wartości zainwestowanych środków na koniec okresu rozliczeniowego oraz do wypracowania dodatkowych zysków. Stosuje strategię zabezpieczenia inwestycji przed stratami, która polega na zmianach proporcji między inwestycjami w akcje polskich spółek a obligacje rynku polskiego w zależności od sytuacji rynkowej.

Gdy wartość rynkowa aktywów w części akcyjnej rośnie, subfundusz redukuje część portfela złożonego głównie z obligacji i zwiększa udziały części akcyjnej (nawet do 50%). Kiedy sytuacja na rynku akcji jest niekorzystna, część składająca się głównie z akcji jest zmniejszana (nawet do 0%) na rzecz obligacji.

Wykorzystując mechanizm „zamykania" wypracowanych zysków, Subfundusz zmierza do ich stopniowego akumulowania, dzięki czemu uczestnik ma szansę na zabezpieczenie przed ewentualnymi późniejszymi spadkami wartości inwestycji.

Subfundusz przyjął, że pierwszy okres rozliczeniowy trwa 6 tygodni, licząc od pierwszego dnia wyceny aktywów Funduszu. Drugi i kolejne okresy rozliczeniowe trwają 4 lata, licząc od ostatniego dnia wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego.

Bieżący czteroletni okres rozliczeniowy rozpoczął się 19 listopada 2010 roku i będzie trwał do 19 listopada 2014 roku. W pierwszym dniu jego wyceny wartość jednostki uczestnictwa Funduszu wyniosła 10,12 zł (NAV na 19.11.2010 r.). Oznacza to, że Subfundusz będzie dążył do stuprocentowej ochrony wartości inwestycji przed spadkiem poniżej tego poziomu na dzień 19 listopada 2014 roku oraz do wypracowania dodatkowych zysków.

 

PROFIL INWESTORA

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego jest polecany inwestorom o niskiej skłonnosci do ryzyka, poszukującym produktu finansowego, który dąży do ochrony zainwestowanego kapitału i jednocześnie stwarza szanse na atrakcyjne zyski, zainteresowanym inwestycją w subfundusz, którego część aktywów lokowana jest w akcje spółek notowanych na polskiej giełdzie. Inwestorom  zdecydowanym na inwestycje średnio lub długoterminowa.

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 500 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 3,75 %
  • Opłata z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa: 0,5 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem: 2,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)