Super Basket

Jest to program inwestycyjny umożliwiający Klientom inwestowanie w sposób systematyczny jednocześnie w kilka funduszy Pekao tworzących tzw. Portfel Funduszy. W ramach Programu Super Basket dostępne są Portfele różniące się strategią inwestycyjną. 

Program został przygotowany w sposób, który ułatwia Klientom dywersyfikację (zróżnicowanie) inwestycji. Polecany jest  jako długoterminowa  forma lokowania oszczędności, o dużym potencjale zysku.

Charakterystyka

Do Programu Super Basket mogą przystąpić osoby pełnoletnie po zapoznaniu się z warunkami uczestnictwa w Programie oraz poprzez wypełnienie i podpisanie odpowiedniego formularza-Umowy.

Przy zawarciu Umowy Uczestnik wnosi pierwszą wpłatę w wysokości min. 5 000 zł na tzw. Subfundusz Podstawowy - subfundusz Pekao Pieniężny w ramach funduszu Pekao FIO.

W ramach Programu Uczestnikowi otwierane jest jedno Konto Programu w Subfunduszu Podstawowym oraz po jednym Koncie Programu w każdym z Funduszy/Subfunduszy Docelowych, które tworzą tzw. Portfel Programu.

Klient może dowolnie wpłacać i wypłacać środki, jednak przez cały okres uczestnictwa w Programie suma wpłat na Konta Programu pomniejszona o kwoty dokonanych odkupień jednostek uczestnictwa nie może być niższa od kwoty 5 000 zł.

Konwersje/zamiany dokonywane będą w ostatnim dniu wyceny każdego miesiąca, w wybranym przez Uczestnika okresie: 6 lub 12, lub 18, lub 24 miesięcy, liczonym od dnia dokonania pierwszej konwersji/zamiany.

Środki wpłacane przez Uczestnika są zgromadzone na Koncie Programu w Subfunduszu Podstawowym, a następnie systematycznie konwertowane/zamieniane na Konta Programu w Funduszach/Subfunduszach Docelowych (wchodzących w skład wybranego przez Klienta Portfela Programu).

W ramach Programu dostępne są następujące Portfele Programu różniące się strategią:

 • Portfel Wzrostowy
 • Portfel Wzrostowy Globalny
 • Portfel Zrównoważony
 • Portfel Zrównoważony Rynku Polskiego
 • Portfel Strategii Dłużnej
 • Portfel Wzrostowy Rynku Polskiego
 • Portfel Zrównoważony Rynków Rozwiniętych
 • Portfel Strategii Globalnej
 • Portfel Zrównoważony Azjatycki.

Proporcje podziału jednostek uczestnictwa podlegających konwersji/zamianie do Funduszy/Subfunduszy Docelowych w %.

Zalety Programu Super Basket

 • Konstrukcja Programu umożliwia zbudowanie zróżnicowanego portfela inwestycyjnego, zwiększającego bezpieczeństwo inwestycji. Proces przebiega w sposób „automatyczny", dzięki czemu Klient nie musi śledzić sytuacji na rynku.
 • Poprzez regularne, rozłożone w czasie wpłaty cena nabywanych jednostek uczestnictwa jest uśredniona, co powoduje, że ryzyko takiej inwestycji jest mniejsze w stosunku do ryzyka związanego z jednorazowym zakupem jednostek za większą kwotę (zmniejszamy ryzyko zakupu jednostek w niekorzystnym okresie).
 • Klient ma możliwość wyboru portfela o preferowanych proporcjach części udziałowej i obligacyjnej, z ekspozycją na rynki kapitałowe o największym potencjale.
 • Program umożliwia swobodny dostęp do zgromadzonego kapitału oraz dokonywanie dopłat do Subfunduszu Podstawowego i odkupień w dowolnym momencie i z dowolną częstotliwością - na zasadach określonych w umowie.
 • Klient może zawrzeć kilka umów o uczestnictwo w Programie.

Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestycyjnym Super Basket dostępne są również w Punktach Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Niniejsze informacje są upowszechniane przez CDM Pekao S.A. w celu reklamy lub promocji świadczonych usług, z którymi związane jest ryzyko inwestycyjne, wynikające głównie z wahań cen instrumentów finansowych, zmian wysokości stóp procentowych oraz kursów walut, szczegółowo określone w Pakiecie Informacyjnym oraz na stronie https://www.cdmpekao.com.pl/edukacja/bezpieczenstwo/ryzyko-inwestycyjne/. Wymagane prawem informacje dotyczące funduszy, w tym o czynnikach ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospektach informacyjnych i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych na http://www.cdmpekao.com.pl/. Wartość aktywów netto funduszy może charakteryzować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub ze względu na stosowane techniki zarządzania. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Historyczne oraz dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych, indeksów giełdowych oraz kursów walut, od których zależy rentowność inwestycji, nie stanowią gwarancji ich przyszłych wyników. Opracowanie jest skierowane do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie jest świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględnia profilu inwestycyjnego Klienta.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)