Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Zrównoważony  (w PLN)

(powstał z przekształcenia Pioneer Zrównoważony FIO)

Typ subfunduszu: subfundusz zrównoważony

Data rozpoczęcia działalności: 28 lipca 1992 r. 

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A

 

CHARAKTERYSTYKA

Pioneer Zrównoważony jest subfunduszem działającym w ramach funduszu parasolowego o nazwie Pioneer FIO.

Powstał z przekształcenia Pioneer Zrównoważony FIO - najdłużej działającego funduszu inwestycyjnego w Polsce, który rozpoczął swoją działalność w 1992 roku i nieprzerwanie cieszy się dużym zainteresowaniem i zaufaniem wśród inwestorów.

Portfel subfunduszu Pioneer Zrównoważony składa się ze starannie dobranych akcji o dużym potencjale wzrostu oraz obligacji i bonów skarbowych umożliwiających stabilny wzrost ulokowanych aktywów.

Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, nie będą przekraczać 70% Aktywów Pioneer Zrównoważonego.

Całkowita wartość innych lokat niż określone powyżej nie będzie wyższa niż 10% Aktywów Pioneer Zrównoważonego.

W związku z dopuszczalnym znacznym udziałem instrumentów o charakterze udziałowym w portfelu subfunduszu wartości aktywów netto funduszu może cechować się dużą zmiennością.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz Pioneer Zrównoważony polecany jest inwestorom, którzy  poszukują inwestycji, która w dłuższym terminie może przynieść potencjalnie wysoki zysk akceptują ryzyko związane z inwestowaniem części powierzonych środków w akcje cenią doświadczenie i profesjonalizm w zarządzaniu dużymi aktywami.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min.100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 4,5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem: A-4%, I-2,5%
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)