Pioneer Funduszy Globalnych SFIO - Subfundusz Pioneer Surowców i Energii (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 15 lipca 2008 r.

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Subfundusz Pioneer Surowców i Energii wchodzi w skład funduszu parasolowego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO.

Aktywa subfunduszu są lokowane przede wszystkim w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, które inwestują na rynkach surowcowych charakteryzujących się dużym potencjałem inwestycyjnym.

Aktywa subfunduszu Pioneer Surowców i Energii do 50% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Commodity Alpha, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer S.F. - EUR Commodities, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds Austria - Gold Stock, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds Austria - Energy Stock oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds - Pioneer Gold and Mining.

  • Subfundusz Pioneer Funds - Pioneer Funds Commodity Alpha swoje aktywa lokuje w instrumenty pochodne powiązane z futures na indeksy surowcowe lub sub-indeksy surowcowe, a także w obligacje, obligacje zamienne, obligacje z warantami, inne instrumenty finansowe o stałym oprocentowaniu (w tym obligacje zerokuponowe) oraz instrumenty rynku pieniężnego; Commodity Alpha zawiera transakcje mające za przedmiot instrumenty pochodne celem uzyskania ekspozycji co najmniej dwóch trzecich swoich aktywów na „performance futures" na indeksy surowcowe lub sub-indeksy surowcowe. Subfundusz Pioneer S.F. - EUR Commodities co najmniej 51% swoich aktywów lokuje w obligacje, obligacje zamienne, obligacje z warantami, inne instrumenty finansowe o stałym oprocentowaniu (w tym obligacje zerokuponowe) oraz instrumenty rynku pieniężnego; EUR Commodities co najmniej dwie trzecie swoich aktywów, zgodnie z obowiązującymi limitami inwestycyjnymi, angażuje zawierając umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne (np. transakcje futures a w szczególności transakcje swapy).
  • Fundusz Pioneer Funds Austria - Gold Stock swoje aktywa lokuje w wybrane akcje spółek związanych z wydobyciem lub przetwórstwem złota, innych metali szlachetnych lub innych surowców, koncentrujących swoją działalność w Ameryce Północnej, Afryce Południowej oraz Australii.
  • Fundusz Pioneer Funds Austria - Energy Stock swoje aktywa lokuje w wybrane międzynarodowe akcje spółek z sektora energetycznego, spółek przesyłowych oraz spółek z sektora odnawialnych źródeł energii.
  • Fundusz Pioneer Funds - Pioneer Gold and Mining co najmniej dwie trzecie swoich aktywów lokuje w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane pośrednio lub bezpośrednio przez przedsiębiorstwa zaangażowane w wytwarzanie oraz dystrybuowanie złota i innych metali lub minerałów.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz Pioneer Surowców i Energii polecany jest osobom, które  poszukują nowoczesnych produktów finansowych łączących inwestowanie na różnych rynkach ze szczególnym uwzględnieniem rynków surowców i energii, chcą zdywersyfikować swój kapitał poprzez inwestycję w produkt oparty na rynkach innych niż tradycyjne rynki akcji i obligacji, o dużym potencjale wzrostu, nastawione są na długoterminową inwestycję, akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1 000 PLN, każda następna min. 500 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Maksymalne wynagrodzenie za zarąadzanie Funduszem: 2,2 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)