Pioneer Funduszy Globalnych SFIO - Subfundusz Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 10 kwietnia 2007 r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych jest subfunduszem o charakterze akcyjnym i o dużym potencjale wzrostu. Wchodzi w skład Funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO.

Aktywa subfunduszu Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych do 50% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds European Small Companies, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds European Potential oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value.

  • Pioneer Funds European Small Companies lokuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez przedsiębiorstwa utworzone, działające lub osiągające co najmniej dwie trzecie swoich przychodów w Europie, o kapitalizacji rynkowej porównywalnej do kapitalizacji rynkowej spółek wchodzących w skład indeksu Dow Jones Stoxx Small 200 Index.
  • Subfundusz Pioneer Funds European Potential co najmniej dwie trzecie swoich aktywów lokuje w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze udziałowym emitowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie.
  • Subfundusz Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value co najmniej dwie trzecie swoich aktywów inwestuje w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze udziałowym emitentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, o wartości rynkowej, w dniu dokonywania inwestycji, która nie przekracza najwyższej kapitalizacji rynkowej największej spółki wchodzącej w skład indeksu Russell Midcap Value Index lub 3-letniej średniej kroczącej kapitalizacji rynkowej największej spółki wchodzącej w skład indeksu Russell Midcap Value Index mierzonej na koniec poprzedniego miesiąca, i są nie mniejsze od najmniejszej spółki w indeksie, a którego celem inwestycyjnym jest średnio- lub długoterminowy wzrost wartości lokat („U.S. Mid Cap Value").

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych polecany jest osobom, które zainteresowane są inwestycjami na rynkach kapitałowych krajów rozwiniętych Europy i USA, akceptują wysokie ryzyko związane z pośrednim inwestowaniem dominującej części aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (akcyjnym), nastawione są na długoterminowy charakter inwestycji.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 500 PLN
  • Maksymalna  prowizja przy zakupie: 5,0 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0% 
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie: 3,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)