Pioneer Funduszy Globalnych SFIO - Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 5 czerwca 2007 r.

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych.

Aktywa subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu do 50% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds China Equity, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Japanese Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Asia (ex. Japan) Equity.

  • Subfundusz Pioneer Funds China Equity inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez przedsiębiorstwa utworzone, działające lub osiągające co najmniej dwie trzecie swoich przychodów w Chinach.
  • Subfundusz Pioneer Funds Japanese Equity lokuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez przedsiębiorstwa utworzone, działające lub osiągające co najmniej dwie trzecie swoich przychodów w Japonii.
  • Subfundusz Pioneer Funds Asia (ex. Japan) Equity inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez przedsiębiorstwa utworzone, działające lub osiągające co najmniej dwie trzecie swoich przychodów w rejonie basenu Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu polecany jest osobom, które zainteresowane są inwestycjami na rynkach kapitałowych krajów rozwiniętych Europy i USA, akceptują wysokie ryzyko związane z pośrednim inwestowaniem dominującej części aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (akcyjnym), nastawione są na długoterminowy charakter inwestycji.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min.500 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0% 
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie: 3,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)