Pioneer Funduszy Globalnych SFIO - Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz zrównoważony

Data rozpoczęcia działalności: 3 lipca 2006 r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Portfel inwestycyjny Subfunduszu ma charakter zrównoważony.

Aktywa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku mogą, w szczególności, być lokowane do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Asia (ex. Japan) Equity, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Japanese Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Strategic Income.  

  • Subfundusz Pioneer Funds Asia (ex. Japan) Equity inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez przedsiębiorstwa utworzone, działające lub osiągające co najmniej dwie trzecie swoich przychodów w rejonie basenu Pacyfiku, z wyłączeniem Japonii.
  • Subfundusz Pioneer Funds Japanese Equity co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto lokuje w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze udziałowym emitowanych przez przedsiębiorstwa utworzone, działające lub osiągające co najmniej dwie trzecie swoich przychodów w Japonii.
  • Subfundusz Pioneer Funds Strategic Income lokuje co najmniej 80% swoich aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym denominowane w dowolnej walucie.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego polecany jest osobom, które zainteresowane są lokowaniem oszczędności na rynkach azjatyckich, a w szczególności w krajach należących do rejonu basenu Pacyfiku, akceptują podwyższone ryzyko związane z pośrednim inwestowaniem znacznej części aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, poszukują nowoczesnych produktów finansowych o horyzoncie średnio lub długoterminowym.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 500 PLN
  • Maksymalna statutowa prowizja przy zakupie: 4,0 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie: 2,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)