Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Pieniężny (w PLN)

(powstał z przekształcenia Pioneer Pieniężny FIO)

Typ: subfundusz rynku pieniężnego

Data rozpoczęcia działalności: 17 września 2001 r. 

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A

 

CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

Pioneer Pieniężny jest subfunduszem działającym w ramach funduszu parasolowego o nazwie Pioneer FIO.

To jeden z najbezpieczniejszych subfunduszy dostępnych w ofercie Pioneer Pekao TFI S.A. Środki powierzone przez Klientów są inwestowane przede wszystkim w instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe) oraz obligacje o maksymalnie rocznym terminie do wykupu.

Staranny dobór tych bezpiecznych instrumentów, o krótkich terminach zapadalności, uwidacznia się w cenie jednostki uczestnictwa subfunduszu. Charakteryzuje się ona stabilnym i systematycznym wzrostem, oraz minimalnym ryzykiem wahań wartości. W portfelu subfunduszu mogą znaleźć się także papiery wierzycielskie emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa: bony i obligacje skarbowe. 

Dzięki takiemu składowi portfela subfundusz cechuje duża przewidywalność wyników i ograniczone wahania wartości jednostek uczestnictwa.


PROFIL INWESTORA

Subundusz jest kierowany do inwestorów, którzy chcą bezpiecznie ulokować kapitał, oczekują stałych i przewidywalnych dochodów, cenią sobie bieżący dostęp do ulokowanych środków.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 0 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem: A-0,96%, I-0,96%,
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)