Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji Plus (w PLN)

(powstał z przekształcenia Pioneer Obligacji Plus FIO)

Typ subfunduszu: subfundusz papierów dłużnych

Data rozpoczęcia działalności: 13 czerwca 1995 r. 

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A

 

CHARAKTERYSTYKA

Pioneer Obligacji Plus jest subfunduszem działającym w ramach funduszu parasolowego o nazwie Pioneer FIO.

Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Udział lokat innych niż dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe nie będzie wynosić więcej niż 20% Aktywów Pioneer Obligacji Plus.

Udział innych lokat niż: instrumenty finansowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub emitowane lub wystawiane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub denominowane w złotych polskich, nie może przekroczyć 33% Aktywów Pioneer Obligacji Plus.

Aktywa subfunduszu Pioneer Obligacji Plus do 100% mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.

Jest subfunduszem o stosunkowo niskim ryzyku inwestycyjnym.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz jest kierowany do inwestorów, którzy poszukują inwestycji dających możliwość osiągnięcia wyższego dochodu niż na standardowej lokacie bankowej oraz typowym funduszu obligacji, chcą uzupełnić swoje inwestycje o fundusz inwestujący w obligacje korporacyjne, cenią sobie bieżący dostęp do ulokowanych środków, chcą powierzyć środki na co najmniej 3 lata.*

* Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie trwania inwestycji.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min.100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 1,8%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem: A -1,6%, I-1,6%,
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)