Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego (w PLN)

(powstał z przekształcenia Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego FIO)

Typ subfunduszu: subfundusz akcyjny, inwestujący w małe i średnie spółki rynku polskiego.

Data rozpoczecia działalności: 25 lipca 2005 r.

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcje spółek małej i średniej wielkości.

Za spółkę małej lub średniej wielkości uznana jest spółka, której kapitalizacja rynkowa jest nie większa niż kapitalizacja rynkowa spółki posiadającej największą kapitalizację rynkową spośród spółek wchodzących w skład indeksu mWIG40, publikowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółki spełniające wyżej określony warunek, ale wchodzące w skład indeksu WIG 20, nie będą uznawane za spółki małej i średniej wielkości.

Całkowita wartość lokat innych niż akcje spółek, o których mowa powyżej nie będzie większa niż 33% wartości Aktywów Subfunduszu.

Zarządzający Subfunduszem poszukuje akcji spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej i wysokim potencjale wzrostu zysków i przychodów w średnim i długim horyzoncie czasu. Dzięki stałemu monitorowaniu przez zarządzającego sytuacji na rynku papierów wartościowych oraz aktualnych warunków ekonomicznych portfel Subfunduszu jest dynamicznie dopasowywany do sytuacji jaka panuje na rynku.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze akcyjnym) Subfunduszu wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego polecany jest osobom, które zainteresowane są inwestycjami w akcje, zamierzają zainwestować swoje środki w horyzoncie średnio i długoterminowym, poszukują instrumentu finansowego o wysokim potencjale zysku, który w dłuższym horyzoncie czasowym może przynieść atrakcyjny zysk, akceptują wysokie ryzyko związane z inwestowaniem w akcje.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5,5%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem: A-4 % I-2,5%
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)