Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Lokacyjny (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz papierów dłużnych

Data rozpoczęcia działalności: 26 sierpnia 2005 r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A

 

CHARAKTERYSTYKA

Pioneer Lokacyjny jest subfunduszem działającym w ramach funduszu parasolowego o nazwie Pioneer FIO.

Środki powierzone subfunduszowi Pioneer Lokacyjny są lokowane przede wszystkim w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa o krótkim i średnim terminie wykupu (1-3 lat) oraz instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Dobór obligacji skarbowych o krótkich terminach wykupu, a także instrumentów rynku pieniężnego powoduje, że subfundusz cechuje duża przewidywalność wyników i ograniczone wahania wartości jednostek uczestnictwa.

Udział innych lokat niż lokaty, o których mowa wyżej, nie będzie przewyższał 20 % wartości Aktywów Pioneer Lokacyjnego.

Aktywa Subfunduszu nie będą lokowane w udziałowe papiery wartościowe.

 

PROFIL INWESTORA

Pioneer Lokacyjny jest kierowany do inwestorów, którzy są zainteresowani inwestowaniem środków finansowych w horyzoncie średnio i długoterminowym oraz o niskiej skłonności do ryzyka. Szczególnie polecany jest inwestorom, którzy oczekują stałych i przewidywalnych dochodów.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 1,5%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie: A - 1,70 %,  I - 1,70 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)