Pioneer Funduszy Globalnych SFIO - Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego (w PLN)

Typ sbfunduszu: subfundusz zrównoważony 

Data rozpoczęcia działalności: 5 maja 2006 r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego jest subfunduszem wchodzącym w skład Funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO, należącym do kategorii funduszy zrównoważonych.

Aktywa subfunduszu Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego mogą, w szczególności, być lokowane do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds China Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Strategic Income. 

  • Subfundusz Pioneer Funds China Equity inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez przedsiębiorstwa utworzone, działające lub osiągające co najmniej dwie trzecie swoich przychodów w Chinach.
  • Subfundusz Pioneer Funds Strategic Income lokuje co najmniej 80% swoich aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym denominowane w dowolnej walucie.

Ze względu na fakt, iż Pioneer Funduszy Globalnych SFIO może lokować znaczną część wartości aktywów poszczególnych subfunduszy w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących swoje aktywa w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, aktywa netto portfela inwestycyjnego poszczególnych subfunduszy mogą charakteryzować się znaczną zmiennością.

 

PROFIL INWESTORA 

Subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego polecany jest osobom, które zainteresowane są lokowaniem oszczędności na rynkach azjatyckich, a w szczególności na rynku chińskim, akceptują podwyższone ryzyko związane z pośrednim inwestowaniem znacznej części aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, poszukują nowoczesnych produktów finansowych o horyzoncie średnio lub długoterminowym.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 500 PLN M
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 4,0 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie: 2,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)