Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji (w PLN)

(powstał z przekształcenia Pioneer Aktywnej Alokacji FIO)

Typ subfunduszu: subfundusz akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 18 września 2007r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Aktywa Subfunduszu są lokowane w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, w tym instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Subfunduszu nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty udziałowe oraz instrumenty dłużne. Oznacza to, że lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, mogą stanowić od 0 do 100% Aktywów Pioneer Aktywnej Alokacji. Także całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe może się wahać od 0% do 100% Aktywów Pioneer Aktywnej Alokacji.

W przypadku długoterminowej tendencji wzrostowej na giełdzie zarządzający Subfunduszem odpowiednio zwiększa zaangażowanie w akcje.  W razie pogorszenia sytuacji rynkowej zarządzający Subfunduszem może natychmiast zareagować poprzez zmniejszenie udziału akcji w portfelu Subfunduszu.

Ze względu na skład portfela inwestycyjnego (znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze akcyjnym) Subfunduszu wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością.

 

PROFIL INWESTORA 

Subfundusz Pioneer Aktywnej Alokacji jest skierowany do inwestorów, którzy chcą maksymalnie wykorzystać potencjał rynku akcji, oczekują ograniczenia ryzyka straty w przypadku bessy, mogą zainwestować swój kapitał na długi czas (co najmniej kilkuletni).

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 4,75 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem:  A-3,5%  I-2,5%
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)