Pioneer Funduszy Globalnych SFIO - Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 2 marca 2007 r.

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Pioneer Akcji Rynków Wschodzących jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Subfundusz należy do kategorii funduszy akcyjnych. Jego aktywa są lokowane głównie w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących na dynamicznie rozwijających się rynkach akcji krajów wschodzących (emerging markets).

Aktywa subfunduszu Pioneer Akcji Rynków Wschodzących do 50% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Emerging Markets Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity.  

  • Subfundusz Pioneer Funds Emerging Markets Equity lokuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez przedsiębiorstwa utworzone, działające lub osiągające co najmniej dwie trzecie swoich przychodów w krajach uznawanych za tzw. rynki wschodzące (emerging markets).
  • Subfundusz Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity lokuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności gospodarczej w rozwijających się krajach europejskich, włączając kraje znajdujące się w basenie Morza Śródziemnego oraz sąsiadujące z basenem Morza Śródziemnego.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących polecany jest osobom, które zainteresowane są lokowaniem oszczędności na rynkach kapitałowych krajów wschodzących, w szczególności Europy Wschodniej oraz Azji, akceptują wysokie ryzyko związane z pośrednim inwestowaniem dominującej części aktywów Subfunduszu w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, są zainteresowane długoterminową inwestycją.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 500 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 5,0 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0% 
  • Maksymalna wysokođ wynagrodzenia Towarzystwa za zarzdzanie: 3,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)