Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu (w PLN)

(powstał z przekształcenia Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO)

Typ subfunduszu: subfundusz zrównoważony

Data rozpoczęcia działalności: 16 września 1996 r. 

Bank Depozytariusz :Bank Pekao S.A

 

CHARAKTERYSTYKA

Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów w akcje, nie będą przekraczać 40% Aktywów Subfunduszu.

Całkowita wartość innych lokat niż wymienione powyżej nie będzie wyższa niż 10 % Aktywów Pioneer Stabilnego Wzrostu.

Subfundusz dąży do uzyskania wysokiego poziomu dochodów przy umiarkowanym poziomie ryzyka inwestycyjnego.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz Pioneer Stabilnego Wzrostu polecany jest osobom, które oczekują zysków wyższych niż z funduszy obligacji, mają umiarkowaną skłonność do ryzyka, poszukują produktu, który pozwala na oszczędzanie w średnim i długim terminie.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min.100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 3,25 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem: A-3,25%, I-2,5%
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)