Pioneer Funduszy Globalnych - SFIO Subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz obligacyjny

Data rozpoczęcia działalności: 23 października 2007 r.

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Pioneer Obligacji Strategicznych to propozycja Towarzystwa, będąca uzupełnieniem oferty subfunduszy wchodzących w skład funduszu parasolowego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO.

Aktywa subfunduszu Pioneer Obligacji Strategicznych do 50% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Euro Strategic Bond, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Strategic Income, do 50% w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Emerging Markets Bond oraz do 50% w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Global High Yield.

  • Subfundusz Pioneer Funds Euro Strategic Bond inwestuje co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, przy czym - w wyjątkowych okolicznościach, np. w sytuacji wzmożonej niestabilności rynku - może ulokować mniej niż dwie trzecie swoich aktywów w te instrumenty.
  • Subfundusz Pioneer Funds Strategic Income co najmniej 80% swoich aktywów netto inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym denominowane w dowolnej walucie.
  • Subfundusz Pioneer Funds Emerging Markets Bond co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto lokuje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez kraje uznawane za tzw. rynki wschodzące (emerging markets).
  • Subfundusz Pioneer Funds Global High Yield co najmniej 50% swoich aktywów netto inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym o ratingu nie-inwestycyjnym, zarówno emitentów amerykańskich jak i spoza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, włączając emitentów rządowych i korporacyjnych z krajów uznawanych za tzw. rynki wschodzące; przy czym instrumenty te będą posiadały w dniu nabycia rating Standard & Poor's na poziomie BB lub niższym lub z odpowiadającym mu ratingiem innych międzynarodowych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego Funduszem.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych polecany jest osobom, które zainteresowane są uczestnictwem w dochodach realizowanych na rynku instrumentów finansowych o charakterze obligacyjnym, poszukują nowoczesnych form inwestowania o zasięgu światowym, które w horyzoncie średnio- i długoterminowym stwarzają szanse na atrakcyjne zyski, akceptują ryzyko związane ze zmianą kursu USD względem PLN, chcą zdywersyfikować swoje oszczędności.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 500 PLN
  • Maksymalna prowizja przy zakupie: 1,5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0% 
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie: 2 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)