Pioneer Akcji Europejskich FIO (w PLN oraz EUR)

Typ funduszu: fundusz zagranicznych akcji

Data rozpoczęcia działalności: 29 kwietnia 2004

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granica, o charakterze akcyjnym, lokujących część akcyjną portfela w spółki, których siedziba znajduje się w Europie lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Europie.

Udział lokat innych niż określone powyżej nie może przekroczyć 20% Aktywów Funduszu.

Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie. 

Ze względu na pośrednie inwestowanie w starannie wyselekcjonowane akcje europejskie, umożliwia osiągnięcie wyższego zysku z inwestycji w dłuższym terminie. Daje możliwość oszczędzania w euro.

 

PROFIL INWESTORA

Pioneer Akcji Europejskich FIO polecany jest osobom, które są zainteresowane oszczędzaniem ugoterminowym, poszukują produktu o wysokim potencjale zysku, akceptują wysoki poziom ryzyka wynikający
z charakteru lokat funduszu.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN lub 300 EUR, każda następna min.: 500 PLN lub 150 EUR
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: A-3,5 % I-2,5%
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzien roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)