Pioneer Akcji Amerykańskich FIO (w PLN oraz USD)

Typ funduszu: fundusz akcji zagranicznych

Data rozpoczęcia działalności: 8 czerwca 2000r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A

CHARAKTERYSTYKA

Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, zarządzanych przez podmioty zależne od Pioneer Global Asset Management S.p.A. z siedzibą w Mediolanie.

Do 20% wartości Aktywów Funduszu może być lokowane w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez inne Państwa Członkowskie, a także w dopuszczone do obrotu zorganizowanego lub będące w ofercie publicznej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub innego Państwa Członkowskiego instrumenty finansowe o charakterze dłużnym emitowane przez innych emitentów posiadających rating Standard & Poor's na poziomie nie niższym niż BBB- lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadających pozytywną ocenę inwestycyjną dokonaną przez zarządzającego Funduszem, oraz instrumenty rynku pieniężnego posiadające rating krótkoterminowy wydany przez Standard & Poor's na poziomie nie niższym niż A3 lub odpowiadający mu rating innych uznanych agencji ratingowych lub, w przypadku braku ratingu przyznanego przez uznaną agencję ratingową, posiadające pozytywną ocenę inwestycyjną, dokonaną przez zarządzającego Funduszem, a także w depozyty bankowe.

Fundusz nie inwestuje w instrumenty finansowe o charakterze akcyjnym inne niż tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą.  

PROFIL INWESTORA 

Fundusz polecany jest osobom, które:

- są zainteresowane długoterminowym inwestowaniem na amerykańskim rynku akcji,
- poszukują instrumentu finansowego o wysokim potencjale zysku,
- są w stanie zaakceptować znaczne wahania wartości jednostki uczestnictwa,
- akceptują wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. 

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN lub 300 USD, każda następna min.: 500 PLN lub 150 USD
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarzadzanie Funduszem: A - 3,5 %, I - 2,5 %,
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzien roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)