Pioneer Strategie Funduszowe SFIO - Subfundusz Fundusze Zagraniczne (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 17 października 2008 r.

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A.POLITYKA INWESTYCYJNA

Subfundusz Fundusze Zagraniczne to subfundusz wchodzący w skład funduszu parasolowego Pioneer Strategie Funduszowe SFIO.

Aktywa subfunduszu Fundusze Zagraniczne w 100% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, natomiast tylko do 10% w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Subfundusz lokuje aktywa w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, inwestujących zarówno w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena zależy od ceny jednej lub wielu akcji (np. kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne), jak i instrumenty o charakterze dłużnym.  

Portfelem subfunduszu zarządza:

  • Pioneer Investment Austria GmbH z siedzibą w Wiedniu - zarządza częścią portfela inwestycyjnego Funduszu lokowaną w jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą
  • Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie - zarządza pozostałą częścią portfela inwestycyjnego Funduszu.

Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Subfunduszu może się charakteryzować dużą zmiennością.

 

  •  Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 500 PLN
  • Maksymalna  prowizja przy zakupie: 4 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie: 2,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)