Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Dynamicznych Spółek

Typ funduszu  

akcji

Data rozpoczęcia działalności

20 styczeń 2012 r.

Bank depozytariusz

Bank Pekao S.A

Polityka inwestycyjna funduszu

Aktywa subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w akcje polskich spółek małej i średniej wielkości (do 100% wartości aktywów subfunduszu). Zarządzający subfunduszem może również inwestować w akcje spółek z rynków zagranicznych (do 50% wartości aktywów subfunduszu), poszukuje akcji spółek o ugruntowanej pozycji rynkowej i o wysokim potencjale zysków. Stały monitoring rynku papierów wartościowych oraz kondycji poszczególnych spółek pozwala dynamicznie dopasowywać skład portfela do aktualnej sytuacji.

W przypadku inwestycji w walutach innych niż polski złoty (PLN) zarządzający subfunduszem może podejmować działania mające na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursówwalut wobec PLN.

Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe może wynosić do 20% wartości aktywów subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz polecany jest osobom, które:

  • są zainteresowane inwestycjami w akcje polskich i zagranicznych spółek o dużym potencjale i dobrych perspektywach;
  • poszukują instrumentu finansowego o wysokim potencjale wzrostu, który w dłuższym horyzoncie czasowym może przynieść atrakcyjny zysk;
  • akceptują wysokie ryzyko związane z inwestowaniem w akcje;
  • zamierzają lokować środki w średnim i długim okresie*.

*Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.

Minimalna wpłata

początkowa 1000 PLN, każda następna min. 100 PLN

Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna przy nabyciu:

A - 5,5%

I  - 5,5%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu

0 %

Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem:

A - 4 %,

I  - 2,5 %,

Wycena jednostki uczestnictwa

w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)