Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz akcyjny

Data rozpoczęcia działalności: 8 stycznia 2008 r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A.

 

POLITYKA INWESTYCYJNA

Pioneer Akcji Europy Wschodniej to subfundusz wchodzący w skład funduszu parasolowego Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w tytuły uczestnictwa wybranych funduszy zagranicznych Pioneer, których inwestycje koncentrują się głównie na wschodnioeuropejskich rynkach akcji (np. Polski, Rosji, Czech).

Aktywa subfunduszu Pioneer Akcji Europy Wschodniej do 50% mogą być lokowane w tytuły uczestnictwa emitowane przez subfundusz Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds Austria Eastern Europe Stock oraz do 50% w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusz Pioneer Funds Austria Russia Stock.  

  • Subfundusz Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto lokuje w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze udziałowym emitowanych przez przedsiębiorstwa mające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności gospodarczej w rozwijających się krajach europejskich, włączając kraje znajdujące się w basenie Morza Śródziemnego oraz sąsiadujące z basenem Morza Śródziemnego.
  • Fundusz Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock przeważającą część swoich aktywów netto lokuje w akcje spółek posiadających siedzibę lub prowadzących część swojej działalności w Centralnej, Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej Europie (włączając państwa wchodzące w skład byłego Związku Radzieckiego oraz Turcję).
  • Fundusz Pioneer Funds Austria - Russia Stock co najmniej dwie trzecie swoich aktywów netto lokuje w akcje spółek posiadających siedzibę w Rosji lub w krajach należących do Wspólnoty Niepodległych Państw lub prowadzących działalność operacyjną głównie w tych państwach.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz Pioneer Akcji Europy Wschodniej polecany jest osobom, które zainteresowane są pośrednim lokowaniem oszczędności w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (akcyjnym), poszukują nowoczesnych produktów finansowych opartych na europejskim rynku kapitałowym, które w horyzoncie długoterminowym stwarzają szanse na atrakcyjne zyski, akceptują wysokie ryzyko inwestycyjne i chcą zdywersyfikować swoje oszczędności.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 500 PLN
  • Maksymalna statutowa prowizja przy zakupie: 5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie: 3,5 % 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)