Pioneer Obligacji Dolarowych FIO (w PLN oraz USD)

 

Typ funduszu: fundusz zagranicznych papierów dłużnych

Data rozpoczęcia działałności: 24 października 2002 r. 

Bank Depozytariusz: Bank Pekao S.A

 

CHARAKTERYSTYKA

Pioneer Obligacji Dolarowych FIO należy do grupy funduszy inwestujących na rynku amerykańskim. Powierzone środki lokuje głównie w starannie dobrane papiery wartościowe zapewniające stały dochód (np. obligacje skarbowe, obligacje agencji federalnych oraz amerykańskich jednostek samorządowych) oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących m. in. w powyższe instrumenty. Dzięki wyważonej i ostrożnej polityce inwestycyjnej oraz profesjonalnemu zarządzaniu stwarza możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków. Fundusz stanowi nowoczesną formę inwestowania będącą alternatywą dla nisko oprocentowanych dolarowych lokat bankowych.

Do 100% Aktywów Funduszu może być lokowane w:

  • dłużne papiery wartościowe znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
  • tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą denominowane w dolarach amerykańskich lub których polityka inwestycyjna zezwala na lokowanie aktywów w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty finansowe o charakterze udziałowym w szczególności znajdujące się w obrocie w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Udział lokat innych niż lokaty określone w zdaniach powyżej, nie może przekroczyć 30% Aktywów Funduszu.

 

PROFIL INWESTORA

Pioneer Obligacji Dolarowych FIO polecany jest osobom, które mają bankowe lokaty dolarowe i chciałyby część swoich oszczędności zainwestować w instrument finansowy dający potencjalnie wyższy zysk, chcą oszczędzać w dolarach amerykańskich i poszukują produktów finansowych o umiarkowanym ryzyku, są zainteresowane inwestycją opartą na amerykańskich papierach wartościowych o dużej wiarygodności.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN lub 300 USD, każda następna min. 500 PLN lub 150 USD
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 2,50%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: A-2,5 %, I-2,5 %,
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)