Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2

Typ funduszu  

obligacji

Bank depozytariusz

Bank Pekao S.A

Polityka inwestycyjna funduszu

Aktywa subfunduszu mogą być inwestowane w obligacje skarbowe (gwarantowane przez Skarb Państwa), jak i nieskarbowe (np. korporacyjne, samorządowe). Środki subfunduszu są inwestowane elastycznie, w zależności od aktualnej sytuacji na polskim i zagranicznym rynku obligacji. W przypadku gdy oczekiwane zyski z obligacji korporacyjnych i komunalnych są wysokie, zarządzający zwiększa zaangażowanie w starannie wyselekcjonowane obligacje emitowane przez firmy o wysokiej wiarygodności kredytowej lub jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku pogorszenia się sytuacji na tym rynku, zarządzający może zwiększać (nawet do 100%) udział obligacji skarbowych w portfelu inwestycyjnym sybfunduszu. Udział obligacji polskich przedsiębiorstw w portfelu inwestycyjnym subfunduszu może wynieść maksymalnie 100% aktywów subfunduszu, a obligacji korporacyjnych emitowanych przez spółki zagraniczne (w innej walucie niż polski złoty) nie może przekroczyć 40%.

Profil inwestora

Subfundusz polecany jest osobom, które:

  • chcą maksymalnie wykorzystać potencjał rynku obligacji różnego typu;
  • w długim terminie poszukują wyższych stóp zwrotu niż z funduszy obligacji skarbowych;
  • akceptują wyższe ryzyko inwestycyjne niż w przypadku inwestycji w obligacje skarbowe;
  • chcą zarabiać na rozwoju najlepszych polskich i zagranicznych firm oraz regionów (poprzez inwestycje w obligacje korporacyjne i samorządowe);
  • mogą zainwestować swój kapitał na co najmniej 2-3 lata*.

*Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia zysku w rekomendowanym czasie inwestycji.


Minimalna wpłata

początkowa 1000 PLN, każda następna min. 100 PLN

Maksymalna statutowa opłata manipulacyjna przy nabyciu:

A - 2,5%

I  - 2,5%

Maksymalna prowizja przy umorzeniu

0 %

Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem:

A - 2,25 %,

I  - 1,70 %,

Wycena jednostki uczestnictwa

w każdy dzień roboczy

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)