Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO (w PLN)

 

Typ Funduszu: elastycznego inwestowania

Data rozpoczęcia działalności: 25 sierpnia 2011 r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A

 

CHARAKTERYSTYKA

Portfel inwestycyjny funduszu składa się z instrumentów akcyjnych, czyli tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz z bezpiecznych instrumentów finansowych tj. instrumentów rynku pieniężnego (np. bonów skarbowych) i depozytów.

Na potencjalne zyski „pracują" fundusze zagraniczne inwestujące w akcje z globalnych rynków (np. USA, Indii, Chin, Rosji, Brazylii, Meksyku, krajów Europy Zachodniej i Wschodniej). Udział poszczególnych rynków akcji w portfelu zmienia się, zależnie od oceny potencjału tych rynków w krótkim i średnim horyzoncie inwestycyjnym.

W zależności od sytuacji rynkowej zarządzający elastycznie zmienia skład portfela funduszu - instrumenty o charakterze akcyjnym mogą stanowić od 0% do 50%, zaś bezpieczne instrumenty od 50% do 100% aktywów funduszu. W okresach dobrej koniunktury na rynkach akcji fundusz zwiększa zaangażowanie w instrumenty o charakterze akcyjnym, redukując udział bezpiecznych instrumentów. Jeśli natomiast sytuacja na rynku akcji jest niekorzystna, udział instrumentów o charakterze akcyjnym jest zmniejszany na rzecz bezpiecznych instrumentów, służących ograniczeniu ryzyka inwestycyjnego.

 

PROFIL INWESTORA

Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO jest kierowany do inwestorów, którzy chcą czerpać dochody z globalnych rynków akcji (za pośrednictwem funduszy zagranicznych); oczekują dodatnich stóp zwrotu z inwestycji niezależnie od sytuacji na rynku; są zainteresowane zyskami potencjalnie wyższymi niż z inwestycji w obligacje; mogą zainwestować środki w średnim i długim terminie; akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne, wynikające ze zmienności cen na rynku akcji; chcą zainwestować swoje środki w polskiej walucie.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5,5%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0 %
  • Wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem ustalana jest w dwóch częściach - wynagrodzenia stałego oraz wynagrodzenia zmiennego:

          - Maksymalna stawka Wynagrodzenia Stałego za zarządzanie Funduszem wynosi 2,5 % w skali roku liczone od Wartości Aktywów Netto.

         - Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego za zarządzanie Funduszem wynosi 10,0 % wzrostu Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa.

  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)