Pioneer FIO - Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz akcji

Data rozpoczęcia działalności: 23 grudnia 2010 r.

Bank depozytariusz: Bank Pekao S.A

 

CHARAKTERYSTYKA

Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja jest subfunduszem działającym w ramach funduszu parasolowego o nazwie Pioneer FIO.

Aktywa Subfunduszu są inwestowane głównie w starannie wyselekcjonowane akcje spółek notowanych na polskiej giełdzie i inne instrumenty finansowe o charakterze udziałowym (do 100% aktywów w portfelu inwestycyjnym).

Zarządzający Subfunduszem poszukuje akcji spółek o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu, których bieżąca wycena nie odzwierciedla ich faktycznej wartości, ale rokują one wzrost wartości w średnim i długim terminie.

Aktywna selekcja akcji oznacza, że skład portfela inwestycyjnego Subfunduszu będzie mógł znacznie się zmieniać w zależności od bieżącej oceny spółek przez zarządzającego.

 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja jest kierowany do inwestorów, którzy zainteresowani są inwestycjami w akcje, poszukują instrumentu finansowego o wysokim potencjale zysku, który w dłuższym horyzoncie czasowym może przynieść atrakcyjny zysk, zamierzają zainwestować swoje środki w horyzoncie średnio- i długoterminowym, akceptują wysokie ryzyko związane z inwestowaniem w akcje i inne instrumenty finansowe o charakterze udziałowym.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 1000 PLN, każda następna min. 100 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie: A-3,6 %, I-3,6 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)