Pekao TFI S.A. (dawniej Pioneer Pekao TFI S.A.)

Historia

Historia funduszy inwestycyjnych Pekao (dawniej funduszy Pioneer) sięga 1992 roku. Przez kilkanaście lat towarzystwo prowadziło działalność pod nazwą Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
W grudniu 2017 r. Bank Pekao S.A. stał się jedynym akcjonariuszem Pioneer Pekao Investment Management S.A., a tym samym - pośrednio - wyłącznym właścicielem Pioneer Pekao TFI S.A.
W wyniku zmian właścicielskich w lutym 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy Pioneer Pekao TFI S.A. na Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w skrócie: Pekao TFI S.A.).

Podstawa prawna

Pekao TFI S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).

Liczba zarządzanych funduszy/aktywa

Na koniec 2017 roku Pekao TFI zarządzało 18,41 mld zł aktywów zgromadzonych w ok. 40 funduszach isubfunduszach.

Oferta

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy  Pekao TFI (dawnej Pioneer Pekao TFI) - sprawdź szczegóły naszej oferty:

 

Karty Funduszy/Subfunduszy

Prospekty Informacyjne/Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII)/Informacja dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego (AFI)

Pekao Walutowy FIO z wydzielonymi subfunduszami:

 

Prospekt Informacyjny

 KII - Pekao Obligacji Europejskich Plus  

KII - Pekao Obligacji Dolarowych Plus

KII - Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

KII - Pekao Akcji Europejskich

KII - Pekao Akcji Amerykańskich 

KII - Pekao Megatrendy 

 Prospekt Informacyjny  

KII - Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO

Pekao FIO z wydzielonymi subfunduszami:

Prospekt Informacyjny

KII
- Pekao Konserwatywny (poprz. Oszczędny, Pieniężny)  

KII - Pekao Konserwatywny  Plus (poprz. Oszczędny, Pieniężny Plus)  

KII - Pekao Obligacji Plus

KII - Pekao Stabilnego Wzrostu  

KII - Pekao Zrównoważony 

KII - Pekao Akcji Polskich

KII - Pekao Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego

KII - Pekao Akcji - Aktywna Selekcja

KII - Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 

KII - Pekao Dynamicznych Spółek

KII - Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprz. Stabilnego Inwestowania)  

Pekao Funduszy Globalnych SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

Prospekt Informacyjny  

Informacje dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

KII - Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 

KII - Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku

KII - Pekao Akcji Rynków Wschodzących

KII - Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków  Rozwiniętych

KII - Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

KII - Pekao Obligacji Strategicznych

KII - Pekao Surowców i Energii

KII - Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego

KII - Pekao Obligacji i Dochodu 

KII - Pekao Spokojna Inwestycja (poprz. Gotówkowy)

KII - Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Amerykańskiego 

KII - Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu 

KII - Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 

KII - Pekao Dochodu USD 

KII -Pekao Dłużny Aktywny (poprz. Pekao Alternatywny Dynamiczny Absolutnej Stopy Zwrotu) 

KII - Pekao Obligacji Samorządowych 

KII - Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych   

 

Pekao Strategie Funduszowe SFIO z wydzielonymi subfunduszami:

 Prospekt Informacyjny 

Informacje dla Klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego

KII -Pekao Strategii Globalnej

KII - Pekao Zmiennej Alokacji

KII - Pekao Kompas (poprz. Elastycznego Inwestowania)

KII - Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 

KII - Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny

Opłaty
Tabela opłat i prowizji

WIĘCEJ o Pekao TFI

 

Pekao TFI S.A.

Adres: u. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, numer NIP 521-11-82-650.

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w placówkach, których adresy znajdziesz w wyszukiwarce.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)