Novo Papierów Dłużnych

wpłaty w PLN

Typ funduszu: Subfundusz obligacyjny

Data rozpoczęcia działalności: 19 stycznia 2001 r.

poprzednio Novo Obligacji Plus - od 2.11.2009 r. zmiana nazwy oraz polityki inwestycyjnej

 

Początkowa wartość jednostki: 100 PLN

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski


POLITYKA INWESTYCYJNA 

Subfundusz inwestuje co najmniej 90% aktywów w obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub inne kraje Unii Europejskiej i OECD oraz lokaty i gotówkę. Inne kategorie instrumentów dłuznych mogą stanowić maksymalnie 10% aktywów subfunduszu, a dodatkowo w ramach tego limitu, każda pojedyncza inwestycja jest ograniczona do 1% aktywów. 

PROFIL INWESTORA

Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy inwestując oszczędności cenią ograniczone ryzyko. Novo Papierów Dłużnych rekomendowany jest w średnim terminie (1 roku).

 

  • Minimalna wpłata:
- początkowa 100 PLN,
- każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 0,5 %
  • Opłata za umorzenie brak
  • Wynagrodzenie za zarządzanie 1,50 % 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)