Novo Gotówkowy

wpłaty w PLN

Typ funduszu: Subfundusz pieniężny

Data rozpoczęcia działalności: 4 sierpnia 2008 r.

Początkowa wartość jednostki: 100 PLN

Bank Depozytariusz: ING Bank Śląski

 

POLITYKA INWESTYCYJNA 

Subfundusz inwestuje w bony skarbowe i krótkoterminowe obligacje o terminie wykupu do 1 roku oraz w inne  papiery o zbliżonym poziomie ryzyka.

PROFIL INWESTORA

Subfundusz stanowi alternatywę dla lokat bankowych. Subfundusz rekomendowany jest w krótkim terminie (od 3 miesięcy).

 

  • Minimalna wpłata:
- początkowa 100 PLN,
- każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna 0 %
  • Opłata za umorzenie brak
  • Wynagrodzenie za zarządzanie 1 % 
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy

 

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)