Esaliens TFI S.A.

Historia

ESALIENS TFI działa od 1998 roku (w latach 2006-2017 jako Legg Mason).

Podstawa prawna

ESALIENS TFI, jako organ zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, działa na podstawie decyzji z dnia 18.06.1998 r., wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Towarzystwo oraz zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Liczba zarządzanych funduszy/aktywa

Na koniec 2017 roku ESALIENS TFI zarządzało 2,9 mld zł aktywów zgromadzonych w 17 funduszach/subfunduszach.

Oferta

Jednostki uczestnictwa funduszy/subfunduszy zarządzancyh przez Esaliens TFI dostępne w CDM Pekao - sprawdź szczegóły oferty:  

 

 Fundusz/Subfundusz
Karta Funduszu/Subfunduszu

Prospekt informacyjny /
Kluczowe informacje
dla inwestorów (KII)

Esaliens Parasol FIO

Prospekt informacyjny

Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO

Prospekt informacyjny

Esaliens Senior FIO

Opłaty

Informacja o wysokości opłat

Więcej o ESALIENS TFI

Esaliens TFI S.A.

Adres: ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002717 (data rejestracji 12.03.2001) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX (obecnie XII) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z 26 lutego 2001 r., NIP 527-21-58-048.

Ryzyka

Inwestycja w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczona jest ryzykiem, czyli przede wszystkim możliwością utraty, nawet znacznej części zainwestowanego kapitału. Możliwość obniżenia wartości inwestycji jest spowodowana wahaniami wartości jednostek uczestnictwa. Ponadto fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia zysku z inwestycji.

Poziom ryzyka zależny jest m.in. od:

 • kategorii funduszu,
 • składu portfela funduszu inwestycyjnego,
 • realizowanej przez fundusz polityki inwestycyjnej. 

Ryzyko inwestycyjne danego funduszu inwestycyjnego jest zależne od polityki inwestycyjnej tego funduszu. Szczegółowe informacje na temat ryzyka inwestycyjnego zawarte są w udostępnionej inwestorom dokumentacji dotyczącej funduszu inwestycyjnego, w szczególności w: Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, Prospektach Informacyjnych, Warunkach Emisji, Statutach. Informacje na temat ryzyka inwestycyjnego, w tym w szczególności treść Kluczowych Informacji dla Inwestorów, są dostępne w Punktach Obsługi Klientów CDM.

Na ryzyko inwestycyjne dotyczące inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego składają się ryzyka związane z nabywanymi przez fundusz inwestycyjny instrumentami finansowymi, opisane w Rozdziale II Pakietu Informacyjnego, w szczególności:

 • ryzyko przyszłego kształtowania się kursu,
 • ryzyko płynności instrumentu finansowego,
 • ryzyko zawieszenia obrotu lub wykluczenia instrumentu finansowego z obrotu,
 • ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i międzynarodową kraju,
 • ryzyko walutowe,
 • ryzyko regulacyjne kraju inwestowania,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko finansowe.

Z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego związane są również:

 • ryzyko zmienności - zależy od typu funduszu, im większa część portfela funduszu alokowana jest w instrumenty o wyższej zmienności, tym wyższa będzie zmienność jednostek uczestnictwa,
 • ryzyko zarządzającego - wiąże się z możliwością podjęcia błędnej decyzji przez zarządzającego funduszem, co do selekcji rodzaju aktywów do portfela inwestycyjnego funduszu oraz momentu podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • ryzyko polityki inwestycyjnej - brak możliwości bieżącego określenia dokładnych parametrów inwestycyjnych, w tym poziomu ryzyka oraz aktualnego składu portfela inwestycyjnego danego funduszu,
 • ryzyko walutowe, w przypadku gdy inwestycja jest dokonywana w walucie obcej, związane z niekorzystnymi zmianami kursów wymiany walut.

Jak zacząć inwestować?

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg taryfy operatora)