Investor Parasol SFIO - Subfundusz Investor Zmian Klimatycznych (w PLN)

Typ subfunduszu: subfundusz akcji - Świat

Data rozpoczęcia działalności: 28 stycznia 2008 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Nie mniej niż 70% wartości aktywów netto subfunduszu lokowane jest w jednostki uczestnictwa emitowane przez Subfundusz zagraniczny DWS Invest Clean Tech.

Subfundusz DWS Invest Clean Tech inwestuje w akcje spółek z całego świata, działających głównie w obszarach biznesowych, zajmujących się ograniczaniem wpływu zmian klimatycznych na środowisko oraz usuwaniem ich skutków (czyste technologie, odnawialne i alternatywne źródła energii, zapobieganie i zarządzanie klęskami żywiołowymi, ekologiczny transport ludzi i towarów).

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min.50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 5%
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0%
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 4%
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)