Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO (w PLN)

Typ funduszu: fundusz stabilnego wzrostu

Data rozpoczęcia działalności: 10 listopada 1999 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Nie mniej niż 60% aktywów Funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje zawiera się w przedziale od
5% do 40% wartości aktywów Funduszu. Fundusz może lokować aktywa w małe, średnie i duże spółki polskich emitentów.

Fundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących wyższych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału przy
umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać okresowo umiarkowanym wahaniom, nie przewyższającym jednak wahania jednostek uczestnictwa funduszy
akcyjnych i zrównoważonych. 

.  

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabyciu: 2,5 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 3%
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)