Investor Parasol SFIO - Subfundusz Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących (w PLN)

Typ subfunduszu: zrównoważony

Data rozpoczęcia działalności: 7 października 2008 r.

Bank depozytariusz: Deutsche Bank Polska S.A.

 

CHARAKTERYSTYKA

Od 40 do 65% wartości aktywów netto lokowane jest w akcje emitentów z rynków wschodzących za pośrednictwem jednostek uczestnictwa emitowanych przez fundusze i subfundusze zagraniczne z grupy kapitałowej DWS.

Za kraje rozwijające się uznaje się głównie państwa z Azji i Ameryki Południowej, takie jak: Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Filipiny, Hong Kong, Indie, Indonezja, Izrael, Korea, Kolumbia, Malezja, Meksyk, Peru, Rosja, Republika Południowej Afryki, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Turcja oraz Wenezuela.

Zarządzający subfunduszem Investor Zrównoważony Rynków Wschodzących ma do dyspozycji szeroki wybór funduszy i subfunduszy zagranicznych zróżnicowanych pod względem zasięgu geograficznego. Od 35 do 60% wartości aktywów subfunduszu DWS Zrównoważony Rynków Wschodzących lokowane jest bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego głównie polskich emitentów.

 

  • Minimalna wpłata: początkowa 100 PLN, każda następna min. 50 PLN
  • Maksymalna opłata manipulacyjna przy nabywaniu: 4 %
  • Maksymalna prowizja przy umorzeniu: 0 %
  • Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem: 3,5 %
  • Wycena jednostki uczestnictwa w każdy dzień roboczy.

INFOLINIA:

801 140 490*

22 591 24 90**

*(opłata za jeden impuls)

**(opłata wg cennika operatora)